Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Maatschappelijke naam en zetel: VINIFERA FINE WINES B.V.
Sint-Truidersteenweg 34 bus 13
3700 TONGEREN
E-mail: nathalie@vinifera-finewines.be
Telefoon: +32 (0) 476 39 76 15
KBO/BTW-nr.: BE0760.386.760

1. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De e-commerce website van RENAUD THIRION FINE WINES, een Gewone Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 34 bus 13, KBO 0869.563.035, handel drijvend onder de benaming ‘VINIFERA FINE WINES’ (hierna ‘Vinifera’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen aan de voorwaarden bepaald in huidige algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vinifera moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

De voorwaarden die ingevolge de wetgeving inzake consumentenrechten van toepassing zijn op de B2C-relatie zijn niet toepasselijk op de ondernemingen die gebruik maken van de webshop. Ondernemingen kunnen zich dan ook niet beroepen op de bescherming die consumenten genieten op basis van de consumentenwetgeving die geïntegreerd is in de huidige algemene voorwaarden. Voor ondernemingen zijn specifieke algemene voorwaarden (B2B) van toepassing. Voor ondernemingen geldt dat, indien de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de B2B relaties met Vinifera afwijken van de huidige algemene voorwaarden die geleden voor alle klanten (B2B en B2C) van Vinifera die gebruik maken van de webshop, de bepalingen van de algemene voorwaarden inzake B2B-relaties voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

At that moment I write my thesis paper for my graduation. To get some help I ask to write my dissertation professionals from this resource. I'm sure that the result will be perfect and I can spend my time to other stuff.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming, met inbegrip van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

1.3 Vinifera heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. HET AANBOD - ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

2.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vinifera niet. Vinifera is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vinifera is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vinifera. Vinifera kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 De klant logt in met zijn persoonlijke login gegevens en het door hem aangemaakt paswoord. Het account van de klant wordt hiermee geactiveerd.

De klant duidt vervolgens de door hem gewenste producten aan op de productlijsten uit de webshop en voegt deze toe aan zijn virtuele winkelwagen. De klant kan de virtuele winkelwagen steeds aanklikken om de inhoud ervan te raadplegen. Uit de virtuele winkelwagen kunnen steeds goederen worden verwijderd. Wanneer de keuze van de producten afgerond is, opent de klant de virtuele winkelwagen die de totaalprijs van de gekozen goederen aanduidt.

De klant kan vervolgens kiezen om zijn aankopen te bevestigen. De klant ontvangt een bevestiging van zijn aankopen en de koopovereenkomst komt tot stand conform de huidige algemene voorwaarden.

Vervolgens wordt de klant uitgenodigd om de betaalmethode te kiezen.

2.3 De overeenkomst tussen Vinifera en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en Vinifera deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

In de Orderbevestiging ontvangt de Koper een samenvatting van de bestelling en een overzicht van deze Algemene Voorwaarden. Vinifera behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

3. HERROEPINGSRECHT

3.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. De Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

3.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Vinifera via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van Vinifera terug, exclusief leveringskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Vinifera geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat Vinifera op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Vinifera mag wachten met de terugbetaling tot Vinifera de producten heeft terug gekregen.

3.4 De Consument dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Vinifera heeft meegedeeld, de producten aan Vinifera te overhandigen op de vennootschapszetel van Vinifera. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Consument tenzij anders overeengekomen.

3.5 Het geretourneerde product dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, geretourneerd te worden, inclusief alle bij het product geleverde toebehoren. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken ervan de producten vast te stellen en door de bewaring van de wijn in ongeschikte omstandigheden.

3.6 Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

 • producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben
 • verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.);
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop Vinifera geen invloed heeft

3.7 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

4. PRIJS EN KOSTEN

4.1 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten. De geafficheerde prijzen en kosten gelden in België. Voor leveringen buiten België zijn de prijzen en kosten op aanvraag.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de producten, het leveradres etc. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt. Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Vinifera worden aangerekend.

4.2 Vinifera behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vinifera worden rechtgezet.

4.3 Verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Vinifera.

5. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

5.1 De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen in België. Voor bestellingen buiten België zijn de leveringsvoorwaarden op aanvraag.

5.2 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen op het door de Koper opgegeven leveringsadres, dan wel op de maatschappelijke zetel van Vinifera, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is Vinifera eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

5.3 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege Vinifera wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

5.4 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Vinifera zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5.5 Een bestelling zal pas verzonden worden nadat Vinifera de betaling ontvangen heeft. Vinifera streeft ernaar om bestellingen steeds zo spoedig mogelijk en alleszins binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren, op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn. De modaliteiten bij een afhaling op de maatschappelijke zetel van Vinifera dienen het voorwerp uit te maken van verdere afspraken. De Koper dient tijdens het online bestelproces aan te geven voor welke wijze van levering hij opteert.

5.6 De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Vinifera t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Vinifera en de Koper, met dien verstande dat Vinifera zich er toe verbindt om – uitgezonderd voor voorverkopen - in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. Vinifera kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5.7 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Vinifera en de Koper. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Vinifera. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Vinifera en de Koper worden geacht ontbonden te zijn. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Vinifera worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

6. FACTURATIE EN BETALING

6.1 (i) In principe dienen eerste bestellingen steeds vooraf te worden betaald door de Koper.
De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • Maestro
 • Bancontact/Mister Cash
 • Vooruitbetaling per overschrijving

(ii) Naar keuze van Vinifera kan, vanaf een tweede bestelling, voormelde lijst van betalingsmogelijkheden voor ondernemingen worden aangevuld met:

 • betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur.

(iii) Niettegenstaande het voorgaande, kan de Koper er steeds voor opteren om de bestelling te betalen bij afhaling van de aangekochte producten op de maatschappelijke zetel van Vinifera. In dergelijk geval heeft de Koper de keuze tussen volgende betalingsmogelijkheden:

 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • Maestro
 • Bancontact/Mister Cash.

6.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vinifera.

6.3 Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum aan Vinifera worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

6.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %
 • is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;
 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Vinifera op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en
 • heeft Vinifera het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Vinifera redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

6.5 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Vinifera, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Vinifera. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vinifera te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

De kosten die gepaard gaan aan het terugnemen van de wijnen bij het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn integraal ten laste van de Koper.

8. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 De consumenten heeft recht op de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar in de dat de aangekochte producten op de gepaste wijze en omstandigheden worden gestockeerd door de klant. Voor wijnen betekent dat: stabiele temperatuur – max 18°, minimale vochtigheid van 50 %, beschermd tegen ultraviolet licht, in neutrale lucht/geur en weg van trillingen.

8.2 De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via e-mail) te delen aan Vinifera, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.

8.3 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Vinifera geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Vinifera van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

8.4 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan Vinifera, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.

Klachten met betrekking tot eventuele kurksmaak worden door Vinifera aanvaard in de mate dat de betreffende fles samen met de betreffende kurk en de meerderheid van de inhoud van de fles terugbezorgd wordt op de maatschappelijke zetel van Vinifera. In geen geval zal Vinifera instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Koper

Dergelijke klachten kunnen aan Vinifera worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Vinifera niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering) of door een ongepaste wijze van stockeren van de wijn in klimatologisch schadelijke omstandigheden.

8.5 Bij klachten die tijdig en correct aan Vinifera worden gemeld, zal Vinifera naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Vinifera ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Koper.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Vinifera.

8.6 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Vinifera op grond van dit artikel 8 zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Vinifera behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Vinifera zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door Vinifera aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Vinifera de kosten voor haar rekening zal nemen.

8.7 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Vinifera en de Koper.

8.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Vinifera en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van Vinifera, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

8.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Met uitzondering van de vrijwaring door Vinifera volgens de garantiebepaling in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Vinifera ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Vinifera in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Vinifera aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

9.2 Vinifera is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

9.3 De Koper erkent dat Vinifera geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door Vinifera, zodoende dat Vinifera niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.4 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

10. OVERMACHT

10.1 Vinifera is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht.

10.2 In geval van overmacht kan Vinifera naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Vinifera: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Vinifera en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Vinifera en de Koper te heronderhandelen.

10.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Vinifera zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Vinifera om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Vinifera blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. Vinifera garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

13. PRIVACYVERKLARING - COOKIES

13.1 De klant bevestigt uitdrukkelijk toestemming gegeven te hebben aan Vinifera om haar gegevens bij te houden met het oog op klantenbeheer.. De persoonsgegevens zijn beperkt tot wat noodzakelijk is voor dat doeleinde. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor commerciële doeleinden

De klant heeft recht op informatie en toegang tot die persoonsgegevens en het recht op verbetering én verwijdering van de gegevens. De klant heeft tevens recht om bezwaar te uiten tegen direct marketingpraktijken, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De klant kan ten allen tijde zijn persoonsgegevens in elektronische vorm opvragen.

13.2 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

14. NIETIGHEID – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Ondernemingen die gebruik maken van de webshop aanvaarden dat alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

Voor consumenten geldt dat de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd zijn in geval van geschil. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).